+420 727 865 486

po - pá - 9:00 - 17:00

 

Obchodní podmínky

Úvod
Možnosti plateb
- bankovním převodem 2800797221/2010


Po dokončení objednávky Vás budeme kontaktovat e-mailem.

S případnými dotazy nás kontaktujte na:
email: info@jsdent.cz
nebo na tel./fax: 727 865 486

OBCHODNÍ PODMÍNKY

JS Dentshop s.r.o. se sídlem Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno IČO: 04083202, DIČ: CZ0408202

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C88117 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.jsdentshop.cz


PREAMBULE

Naše obchodní podmínky jsou standartní obchodní podmínky jako v každém obdobném e-shopu v České republice. Pro Vás to nejdůležitější: do 14ti dnů můžete nepoškozené zboží bez udání důvodu vrátit a my Vám do 14 dnů od jeho vrácení vrátíme uhrazenou cenu za zboží, a to i v případě, kdy nejste spotřebitelem. Vrácení zboží: napište či zavolejte a vše Vám vysvětlíme, aniž byste museli podrobně zkoumat obchodní podmínky, specifikované níže. Záleží nám na tom, abyste se k nám rádi vraceli. Budete-li s čímkoli nespokojeni, dejte nám hned vědět prosím. Problém s Vámi svižně vyřešíme. Po splnění podmínek uvedených zde se stáváte členy JS Shop clubu, který Vám přináší výhodu výrazně lepších cen. Zároveň si dovolujeme upozornit, že máme rádi oboustranné plnění závazků stran, a proto v případě pozdní úhrady ceny za dodané zboží uplatňujeme u podnikatelů smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Faktury jsou zasílané elektronicky na e-mail kupujícího. Pouze na vyžádání budou zaslány v tištěné podobě poštou spolu s objednaným zbožím.

S případnými dotazy nás kontaktujte na: email: info@jsdent.cz nebo na tel./fax: 727 865 486

Děkujeme za pochopení.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti JS Dentshop s.r.o., (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jsdentshop.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před ujednáním obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek je v textové podobě umožňující uchování a opakované zobrazení dostupné na webových stránkách obchodu.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se smlouva a vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní se řídí českým právem.


UŽIVATELSKÝ ÚČET A ČLENSTVÍ V JS SHOP CLUBU

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet"). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající je oprávněn vybrané kupující, kteří mají uživatelský účet a dosáhnou prodávajícím stanoveného obratu nebo splní jiné podmínky stanovené prodávajícím, zařadit jako členy do JS Shop clubu. S členstvím v JS Shop clubu nejsou spojeny zvláštní povinnosti kupujícího. S členstvím v JS Shop clubu jsou spojeny výhody v podobě slev na vybrané zboží. O vzniku členství v JS Shop clubu bude kupující vyrozuměn elektronickou poštou.

2.5. Stane-li se kupující členem JS Shop clubu, získává slevy na vybrané zboží počínaje vznikem členství. Výše slevy na vybrané zboží se zobrazuje přímo ve webovém rozhraní obchodu u jednotlivých výrobků, a to po přihlášení se do uživatelského účtu.

2.6. V případě, že kupující neuhradí řádně a včas cenu za dodané zboží, prodávající je oprávněn kupujícímu jednostranně zrušit členství v JS Shop clubu. O zrušení členství v JS Shop clubu bude kupující vyrozuměn elektronickou poštou. 2.7. Aktuální podmínky pro vznik členství v JS Shop clubu a podmínky a výhody registrace jsou umístěny zde: http://www.jsdentshop.cz/registrace

2.8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.9. Kupující akceptuje, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Informace o zboží a jeho ceně jsou platné s výjimkou zjevné chyby. Cena zboží je uvedena bez DPH i včetně DPH, u zboží jsou případně uvedeny příplatky a možné úpravy. Cena je platná po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou při registrace nebo při jednorázovém nákupu. Má se za to, že odeslaná akceptace byla téhož dne doručena, nebude-li prokázán opak. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3.5. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v daňovém dokladu (faktuře).
b) dobírkou, a to pouze v případech stanovených v bodě 4.5.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby bude kupujícímu zaslán daňový doklad (faktura) elektronickou poštou. Splatnost kupní ceny činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. Fakturu se zavazuje prodávající zaslat kupujícímu elektronickou poštou nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení. Má se za to, že odeslaná faktura byla téhož dne doručena, nebude-li prokázán opak.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží dle údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře). V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Na dobírku lze objednávat pouze zboží značky OOBrush, které je umístěno na webovém rozhraní obchodu zde: http://www.jsdentshop.cz/oo-brush

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o zálohu, a to až do výše 100 % ceny zboží. Pokud kupující zálohu ve stanovené výši a lhůtě neposkytne, není prodávající povinen plnit a kupní smlouva bez dalšího zaniká.

4.7. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující, který není spotřebitelem, povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro podstatné porušení povinnostíkupujícím. Za podstatné porušení povinnosti ze strany kupujícího se považuje zejména prodlení s úhradou faktury delší než dvacet jedna (21) dnů.

5.2. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno) či na adresu elektronické pošty prodávajícího (info@jsdent.cz).

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy v nepoškozeném a bez známek užívání.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy provedeného kupujícím, který není spotřebitelem, nese kupující náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží kupujícímu i náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.V případě odstoupení od smlouvy provedeného kupujícím, který není spotřebitelem, vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě uhrazených nákladů na dodání zboží) do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy provedeného kupujícím, který je spotřebitelem, vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží.

5.6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Uvede-li kupující v odstoupení číslo svého bankovního účtu, má se za to, že souhlasí s tím, aby mu prodávající vrátil plnění na uvedený bankovní účet. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Do doby odeslání zboží kupujícímu je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud je kupujícím spotřebitel, rovněž § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Kupující, který je podnikatelem, je povinen zboží prohlédnout a zjevné vady vytknout prodávajícímu nejpozději do nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského zákoníku; tuto volbu má však kupující jen pokud ji provede ve svém oznámení vad nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Nezvolí-li kupující své právo včas (tj. v uvedené lhůtě), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. V případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující práva uvedená v § 2107 odst. 1 občanského zákoníku. Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

6.4. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 12 měsíců. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

7.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

7.2. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

7.3. Objednané zboží zašle prodávající kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to prostřednictvím zvoleného dopravce. O odeslání zboží prodávajícího informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou a/nebo telefonicky.

7.4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny buď u vybraného zboží přímo na webovém rozhraní obchodu, u ostatního zboží jsou uvedeny až v závazné nabídce zaslané kupujícímu. Dodání zboží mimo území České republiky, příp. Slovenské republiky je podmíněno individuální dohodou. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5. Prodávající doručuje zásilky prostřednictvím České pošty, s.p. a společnosti PPL.

7.6. Při nákupu zboží v hodnotě do 4.000,- Kč včetně DPH hradí dopravu a balné kupující. Cena za dopravu a balné společností PPL i Českou poštou činí 99 Kč.

7.7. Při nákupu zboží v hodnotě nad 4.000,- Kč včetně DPH hradí dopravu a balné prodávající.

7.8. Při doručování zboží na dobírku bude k ceně poštovného připočtena cena za dobírku dle platného ceníku dopravce.

7.9. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu. V případě, že tak neučiní, reklamace dodávky nebude uznána z důvodu nepřezkoumatelnosti.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, že jím uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo v uživatelském účtu mohou být použity pro zasílání obchodních sdělení prodávajícího. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení je kdykoliv odvolatelný.

8.3. Osobní údaje poskytnuté kupujícím budou prodávajícím zpracovány v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. pro účely plnění smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh kupujícího.

8.4. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

8.5. Souhlasí-li kupující se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, vyjádří tento souhlas v objednávce zaškrtnutím pole: Souhlasím s obchodními podmínkami.


V Brně dne 22.9.2015 JS Dentshop s.r.o.